IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 62

Utworzenie Stowarzyszenia Mediacje

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mając na uwadze art 5 a, art 6, art 7, w tym szczególnie ust 1, pkt 17 i pkt 19 oraz, art 10 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, jak też, ustalenia wynikające z Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, z którego wprost wynika, że projekt to zadanie służące zaspakajaniu (nie zaspokojeniu, czyli należy wykluczyć jednorazowe jego działanie) zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, zgłaszam jako projekt nieinwestycyjny utworzenie Stowarzyszenia Mediacje. Jak sama nazwa Stowarzyszenia wskazuje, będzie się ono zajmować mediacjami zwaśnionych mieszkańców Kielc. Przy tym projekcie ważne jest również to, że członkowie Stowarzyszenia oprócz tego, że zaczną pomagać lokalnej społeczności mającej problemy z porozumieniem się, będą samodzielnie prowadzić lub uczestniczyć, być może pierwszy raz w życiu, w takiej organizacji, co prawdopodobnie przygotuje ich do dalszych życiowych wyzwań. Takie doświadczenie może spowodować, że szybciej podejmą decyzję o otwarciu działalności gospodarczej a to niewątpliwie przyczyni się do rozwoju Kielc.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekt nie spełnia następujących kryteriów:
1) projekt nie przynależy do zadań własnych gminy - zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy nie należy zakładanie i finansowanie działalności stowarzyszeń a współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)
2) nie spełnione jest kryterium celowości i gospodarności - zgodnie z przepisami prawa finansowanie utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia ze środków budżetu obywatelskiego jest niemożliwe. Ponadto bezpłatne mediacje są dostępne dla mieszkańców Kielc w oparciu o system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W roku bieżącym ani jeden mieszkaniec Kielc nie skorzystał z tej formy pomocy prawnej.
3) projekt nie jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego - tworzenie stowarzyszeń zostało uregulowane m.in. w art. 12 Konstytucji RP oraz ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Założenie i przynależność do stowarzyszenia jest zagwarantowanym prawem każdego obywatela zatem utworzenie i działanie stowarzyszenia nie może być przedmiotem projektu budżetu obywatelskiego, który jest formą konsultacji społecznych.
4) nie istnieje techniczna i technologiczna możliwość realizacji projektu - z projektu wynika (podana liczba członków założycieli i opracowanie statutu), iż Wnioskodawca zakłada utworzenie stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Organem rejestrowym dla tych stowarzyszeń jest tylko i wyłącznie Krajowy Rejestr Sądowy a nie Prezydent Miasta Kielce.
5) generowane koszty realizacji i eksploatacji nie są współmierne w stosunku do wartości projektu - wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego jest bezpłatny i nie generuje żadnych kosztów. Natomiast koszt wynagrodzeń członków stowarzyszenia nie może być pokrywany ze środków budżetu Miasta Kielce. Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych" zatem członkowie stowarzyszenia nie powinni pobierać wynagrodzenia za pracę w stowarzyszeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę projekt zweryfikowano negatywnie.