IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Deklaracja dostępności dla serwisu Idea Kielce

Urząd Miasta Kielce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Idea Kielce (idea.kielce.eu) i jej serwisów (wypowiedzsie.kielce.eu, budzetobywatelski.kielce.eu, hackathon.kielce.eu, gis.kielce.eu, konsultacje.kielce.eu)
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • niektóre obrazy użyte jako linki nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • język dokumentu nie został zidentyfikowany,
 • niektóre elementy posiadają zbyt mały kontrast pomiędzy tekstem a tłem,
 • w kilku przypadkach teksty są wyjustowane,
 • wybrane strony nie posiadają nagłówków pierwszego poziomu,
 • wybrane strony pomijają poziomy nagłówków,
 • na wybranych stronach blisko siebie znajdują się linki kierujące do tych samych URL,
 • okienko z informacją o cookies używa bardzo małej czcionki,
 • kilka linków posiada styl: podkreślony

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alina Smagór, alina.smagor@um.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676 242. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

 • Do budynku prowadzi 5 wejść:
  • Od Rynku wejście bez podjazdu dla wózków;
  • Trzy wejścia z dziedzińca wewnętrznego, w tym jedno z podjazdem dla wózków i dostępem do windy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I i II pietra (na dziedziniec wewnętrzny wejście przez bramę od strony ulicy Leśnej);
  • Od strony parkingu wielopoziomowego "CENTRUM" - z podjazdem dla wózków i dostępem do dźwigu osobowego umożliwiającego dojazd do I i II piętra. Dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników Urzędu Miasta (przy dźwigu zamontowana jest tabliczka z instrukcją korzystania z urządzenia);
 • Przy wejściach z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach, za wyjątkiem korytarza parteru od strony ul. Piotrkowskiej oraz korytarza parteru od strony ul. Leśnej ;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok portierni (wjazd pochylnią z dziedzińca budynku);
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Na parkingu wielopoziomowym "CENTRUM" (Kielce, plac Konstytucji 3 Maja 1), sąsiadującym z budynkiem Urzędu Miasta na poziomie „0” wyznaczone są stanowiska dla niepełnosprawnych, z których można dostać się do podjazdów prowadzących do wnętrza budynku ;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

 • Wejście do budynku od strony ul. Strycharskiej z podjazdem dla wózków inwalidzkich;
 • Przy wejściu z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku znajduje się podnośnik, umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostanie się na poziom "zero" prawego skrzydła budynku, gdzie znajduje się winda hydrauliczna.
 • W prawym skrzydle budynku znajduje się winda hydrauliczna, wyposażona w dźwiękowy system anonsowania przyjazdu, z przyciskami posiadającymi oznaczenie w alfabecie Braille’a;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów;
 • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy);
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Młoda 28

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia
  • Od strony ul. Młodej wejście bez podjazdu dla wózków;
  • Od strony parkingu wewnętrznego dostęp z wykorzystaniem podnośnika dla niepełnosprawnych, obsługiwanego przez pracownika Urzędu na życzenie zainteresowanego niepełnosprawnego interesanta;
 • Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku;
 • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed podnośnikiem przewidziano stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Szymanowskiego 6

 • Do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla wózków dla niepełnosprawnych;
 • Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia z poziomu łącznika parteru;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed budynkiem wyznaczono stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ulicy Koziej 3

 • Do pomieszczeń Urzędu Miasta prowadzi wejście z klatki schodowej bez podjazdów dla niepełnosprawnych;
 • W budynku znajduje się winda hydrauliczna wyposażona w dźwiękowy system anonsowania przyjazdu z przyciskami posiadającymi oznaczenie w alfabecie Braille’a;
 • Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl

Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Solidarności 34, VIII piętro

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy);
 • Wejście główne do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd taki usytuowany jest przy wejściu do budynku od strony hotelowej;
 • Budynek wyposażony jest w dwie windy z dźwiękowym systemem anonsowania przyjazdu. Przyciski nie posiadają oznakowania w alfabecie Braille’a;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: alina.smagor@um.kielce.pl
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl