IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Wszystko o Kieleckim Budżecie Obywatelskim

Masz wątpliwości co do zasad Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

To nadal za mało? Skontaktuj się z nami!

Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest formą konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu Miasta Kielc na propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty wyodrębnione w ramach budżetu Miasta Kielce na każdy rok, wydatkowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców Kielc.

Oznacza to, że projekt realizowany w ramach KBO musi być bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem, że:

 •  w przypadku projektów inwestycyjnych zarządzający obiektem ma obowiązek umożliwić korzystanie z danego obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00;
 • w przypadku projektów innych niż inwestycyjne pozwala się na wprowadzenie ograniczeń ilościowych uczestników, np. jeżeli będzie organizowany piknik przewidziany na 2000 osób, nie każdy będzie mógł wziąć w nim udział.

Zgodnie z Art. 5a ust 7, pkt 1) ustawy o samorządzie gminnym,  jednym z wymogów formalnych, które musi spełniać projekt budżetu obywatelskiego jest to, żeby, o ile jest to możliwe, uwzględniał zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z ustawą z dnia 19  lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Należy przez to rozumieć projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na trzy kategorie:

 1. zadania inwestycyjne, które dzielą się na:
  • zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 200 000 zł),
  • zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 200 000 zł),
 2. zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł),
 3. projekty zielone.

Każdy mieszkaniec Kielc może złożyć dowolną liczbę projektów do KBO.  Jeżeli masz poniżej 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.

Projekty składamy tylko i wyłącznie elektronicznie. Złożenie projektu  odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu.

Oryginał listy poparcia projektu należy dostarczyć w terminie 3 dni od złożenia projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6.

Nie. Zadania zgłoszone do KBO i wybrane przez mieszkańców są wpisywane do budżetu Miasta i zrealizowane przez Urząd.  Ich realizacja odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach własnej działalności, za pośrednictwem podległych Prezydentowi jednostek miejskich lub/i wykonawców wybranych np. w drodze przetargu, zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.

Projekty będzie można składać w specjalnie zorganizowanych  na terenie Miasta punktach wyposażonych ze stanowiska komputerowe.  Niezbędnej pomocy technicznej udzieli upoważniony  pracownik Urzędu. 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub komputera, mogą zgłosić projekt w następujących punktach:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce na ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
 • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52, w dniach 20 kwietnia i 8 maja br. w godz. 15:00 – 18:00

Projekt musi poprzeć 15 osób oprócz wnioskodawcy.

Aby projekt mógł zostać dopuszczony do głosowania, MUSI:

 • należeć do zadań własnych gminy;
 • spełniać kryterium celowości i gospodarności;
 • być  zlokalizowany na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, iż cel projektu jest zbieżny z celem, na jaki została ta nieruchomość przeznaczona, określonym w decyzji wydanej w trybie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
 • być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • być możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
 • być możliwy do realizacji ze względów technicznych i technologicznych;
 • spełniać kryterium ogólnodostępności;
 • być neutralny ideologicznie

Projekt NIE MOŻE:

 • generować kosztów realizacji i eksploatacji niewspółmiernych w stosunku do wartości projektu;
 • przekraczać kosztów realizacji przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • powodować powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • zakładać wykonanie wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • być niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

Wniosków nie mogą składać instytucje ani organizacje pozarządowe, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich członkowie złożyli projekty do KBO.  Warunkiem koniecznym jest to aby byli mieszkańcami Kielc.

Przykładowe koszty zrealizowanych zadań i elementów zostały podane w przeznaczonej do tego zakładce KALKULATOR na stronie www.bo.kielce.eu. Możesz również skorzystać z pomocy osób wskazanych w odpowiednich komórkach merytorycznych. Lista osób do kontaktu jest opublikowana w zakładce KONTAKT.

Dane dotyczące terenu można sprawdzić w Geoportalu Miasta Kielce na stronie  www.gis.kielce.eu (należy wybrać profil Budżet Obywatelski i zapoznać się z legendą). 

Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie: Budżetu Obywatelskiego www.bo.kielce.eu, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią. Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania. 

Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowane zostały materiały graficzne oraz plakat, który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić. Wszystko dostępne w dziale Do pobrania.

Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą dostać kolejną szansę w następnym roku wystarczy, że złożycie je ponownie.

Każdy mieszkaniec Kielc! W przypadku osób poniżej 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia lub zbieżnych co do zakresu, dotyczących tego samego terenu, wydział merytoryczny dokonujący oceny, skontaktuje się z wnioskodawcą, celem wypracowania projektu wspólnego.

Weryfikacja projektów jest dwuetapowa.

Najpierw sprawdzamy wniosek formalnie, czyli czy:

 • formularz został złożony w terminie określonym w harmonogramie,
 • zgłaszający projekt jest osobą uprawnioną,
 • czytelnie wypełniono wszystkie pola formularza zgłoszeniowego,
 • załączono skan listy poparcia
 • dostarczono w terminie 3 dni od złożenia projektu oryginał listy poparcia.

Jeżeli wniosek przejdzie weryfikację formalną, kierowany jest do weryfikacji merytorycznej i prawnej. Zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie KBO, czy zgłoszony projekt:

 • należy do zadań własnych gminy;
 • spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 • zlokalizowany jest na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, iż cel projektu jest zbieżny z celem, na jaki została ta nieruchomość przeznaczona, określonym w decyzji wydanej w trybie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
 • jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • którego realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
 • którego realizacja jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych;
 • który generuje koszty realizacji i eksploatacji współmierne w stosunku do wartości projektu;
 • którego koszt realizacji mieści się w granicach przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • spełnia kryterium ogólnodostępności;
 • którego realizacja nie będzie powodowała powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • nie zakłada wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • jest zgodny z zasadami współżycia społecznego i jest neutralny ideologicznie.

 

 

Tak. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki lub nieścisłości, wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 5 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Projekt zostanie odrzucony na etapie weryfikacji formalnej i nie będzie podlegał weryfikacji merytorycznej i prawnej.

Tak. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie.

Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach:

 •  elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym lub przez e-puap), Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do systemu informatycznego.
 •  pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

Maksymalnie można zagłosować jeden raz oddając głos na 10 projektów wg następującego podziału:

 • 1 duży inwestycyjny;
 • 2 zielone
 • 3 małe inwestycyjne;
 • 4 nieinwestycyjne.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań dopuszczonych oraz zadań odrzuconych. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań dopuszczonych oznacza to, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego i zostanie poddany głosowaniu. Każde zadanie otrzyma indywidualny identyfikator, który należy podać w trakcie głosowania.

Każdy mieszkaniec Kielc, będzie mógł oddać głos tylko raz.  W systemie informatycznym może wskazać maksymalnie 1 (jeden) projekt inwestycyjny duży, 3 (trzy) projekty inwestycyjne małe oraz 4 (cztery) projekty nieinwestycyjne i 2 (dwa) projekty „zielone”.

 Głosowanie odbywa się tylko i wyłącznie internetowo na stronie: Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu,  poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty do głosowania. Do głosowania niezbędne będzie podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem aktywacyjnym potwierdzającym oddanie głosu . Kod aktywacyjny należy wprowadzić do formularza do głosowania . W ten sposób oddany głos zostaje wprowadzony do systemu.

Przy użyciu jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

Głosować będzie można podobnie jak w przypadku składania projektów w specjalnie zorganizowanych  na terenie Miasta punktach wyposażonych w stanowiska komputerowe. Niezbędnej pomocy technicznej udzieli upoważniony pracownik Urzędu. Wykaz punktów dostępny będzie na stronie www.bo.kielce.eu.

W przypadku braku telefonu komórkowego należy również zgłosić się do punktu, gdzie po okazaniu upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokumentu potwierdzającego tożsamość  i oddaniu głosu przez mieszkańca Kielc, pracownik zatwierdza formularz unikalnym kodem.

Realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku budżetowego. Projekty wybrane w roku bieżącym zostaną zrealizowane do końca kolejnego roku. Należy pamiętać, że niektóre projekty tylko z pozoru wydają się proste do realizacji, a w rzeczywistości mogą wymagać szczególnego przygotowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość konsultacji z pracownikami urzędu, którzy pomogą określić realny czas realizacji.