IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 172

"Cywilnoprawne aspekty wspólnot mieszkaniowych" - Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Kielc.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: miasto Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt „CYWILNOPRAWNE ASPEKTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Kielc” przewiduje 4 bezpłatne szkolenia dla 200 zainteresowanych tematem mieszkańców miasta. Wiedza na temat praw i obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej jest znikoma. Mieszkańcy nie wiedzą i nie umieją znaleźć odpowiedzi na szereg nurtujących pytań. No bo kto płaci za zadłużonego członka wspólnoty mieszkaniowej w np. gazowni, czy też mającego zaległości u dostarczyciela prądu? Proponowane szkolenia będą miały charakter praktyczny. Są dla mieszkańców Kielc niezbędne. Wspólnota mieszkaniowa to szczególny podmiot prawny, który powstał obok społeczności spółdzielni mieszkaniowych wraz z prawem do stanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych. W odniesieni do wspólnoty mieszkaniowej najważniejsze jest to, czym ma ona zarządzać i o czym może decydować. I wcale nie jest to takie oczywiste, analizując funkcjonowanie i problemy wspólnot mieszkaniowych. Mieszkanie we wspólnocie ma wiele zalet i pozwala wszystkim lokatorom czynnie uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy właściciele mają inne, a czasem rozbieżne plany dotyczące ich nieruchomości lub gdy we wspólnocie mieszkaniowej dochodzi do rozłamu i kłótni, które trudno rozwiązać. Program szkolenia obejmuje omówienie zagadnienia, które są najczęściej podnoszone: • Wspólnota mieszkaniowa – ustawa i inne przepisy • Jak działa wspólnota mieszkaniowa – prawa i obowiązki • Wspólnota mieszkaniowa – zarząd i zarząd nieruchomością • Wspólnota mieszkaniowa – remonty, czyli z życia wzięte • Wspólnota mieszkaniowa – wycinka drzew i krzewów • Wspólnota mieszkaniowa – pies w bloku i inne incydenty • Jakie ubezpieczenie nieruchomości jest korzystne dla wspólnoty mieszkaniowej? W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedź na następujące tematy: 1. Pieniądze wspólnoty mieszkaniowej Z naciskiem na to, iż kłopoty finansowe jednej (kilku) rodzin niemal natychmiast przekładają się na problem we wspólnocie mieszkaniowej. Jak należy wówczas postępować? 2. Zagospodarowanie terenów wspólnych Z naciskiem na parkowanie we wspólnocie – jak uniknąć konfliktów, gdy miejsc jest mniej niż aut? 3. Dodatkowe dochody wspólnoty 4. Zwierzęta domowe 5. Imprezowi, kłopotliwi sąsiedzi Z naciskiem na kwestię czy można wygrać z uciążliwym sąsiadem? 6. Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej 7. Defraudacja pieniędzy wspólnotowych lub brak kontroli nad finansami 8. Działania niezgodne z interesem wspólnoty w celu uzyskania dodatkowych profitów przez zarządcę. 9. Nieudostępnianie dokumentów, do których właściciele wspólnot powinni mieć swobodny dostęp lub utrudnianie do ich dotarcia. Brak rozliczenia się z dokumentów po zakończonej umowie o zarządzanie. 10. Brak lub utrudniona komunikacja z zarządcą lub administratorem 11. Samowola w podejmowaniu decyzji lub brak działania. 12. Okłamywanie zarządu/właścicieli lokali co do podejmowanych działań i celów. 13. Niewywiązywanie się z zakresu usług, który reguluje umowa o zarządzanie 14. Złe gospodarowanie środkami finansowymi, brak windykacji 15. Tworzenie nieczytelnych sprawozdań 16. Brak kompetencji i zainteresowania problemami wspólnoty. Tematyka proponowanych szkoleń ma charakter praktyczny. Są one dla mieszkańców Kielc niezbędne.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekty złożone do KBO powinny spełniać kryteria wymienione § 1 ust.2 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXVIII/552/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zgłoszony w ramach KBO projekt „Cywilnoprawne aspekty wspólnot mieszkaniowych” Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Kielc nie mieści się w ramach jego założeń. Przede wszystkim nie jest to zadanie własne gminy, gdyż nie można go przypisać do żadnego pkt art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie enumeratywnie zostały wymienione zadania własne gminy. Zadania własne samorządu to zadania publiczne, które ustawodawca przypisał danemu szczeblowi samorządu terytorialnego i za którego realizację ta jednostka samodzielnie odpowiada. Przeprowadzanie omawianego szkolenia nie mieści się w kategoriach zadania publicznego realizowanego przez gminę.