IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 169

Dajmy dzieciom szansę na czyste powietrze- oczyszczanie powietrza z wirusów, grzybów oraz smogu

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Budynki przedszkoli i żłobków na terenie miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wraz z rozwojem cywilizacji stan czystości powietrza atmosferycznego, a tym samym powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie, stale drastycznie się pogarsza. Obecność drobnoustrojów w powietrzu może stanowić bezpośrednie zagrożenia zdrowia (choroby zakaźne: wirusowe, SARS-2, bakteryjne, grzybowe i pierwotniacze, a także: choroby alergiczne, zatrucia endotoksynami i mikotoksynami). Niezwykle istotne zagrożenie stanowią czynniki biologiczne tworzące bioaerozole, które mogą wnikać do organizmu i powodować podrażnienia reakcje alergiczne, infekcje, czy nawet reakcje toksyczne, a osiadając na powierzchniach, powodują ich zanieczyszczenie. W przypadku powietrza środowisk wewnętrznych ważną rolę odgrywa częstotliwość i intensywność wietrzenia pomieszczeń, poziom wilgotności, temperatura, sprawność działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz liczba osób przebywających w pomieszczeniach. Żeby ocenić i zapewnić odpowiednią jakość powietrza pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym należy działać kompleksowo. Budynki powinny być kontrolowane pod kątem oznak uszkodzenia lub gromadzenia się wody, odbarwień i pleśni na sufitach, ścianach i podłogach ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń o wysokiej wilgotności: takich jak pralnie, czy piwnice oraz zimne powierzchnie, takie jak podłogi na płycie lub ściany zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do klimatyzacji. Tego typu zmiany powinny być fotografowane, materiał biologiczny powinien zostać pobrany do badań, za pomocą wymazówki z podłożem transportowym. Identyfikację patogenu najlepiej prowadzić za pomocą metody MALDI TOF, w celu identyfikacji grzybów i bakterii chorobotwórczych. Obecnie jest to najszybsza metoda identyfikacji drobnoustrojów bakteryjnych. Przez co bardzo szybko można wprowadzić system naprawczy w przypadku gdy w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych bądź na ścianach zidentyfikowano mikroorganizm chorobotwórczy. Projekt wnosi dużą korzyść społeczną polegającą na istotnym zmniejszeniu ryzyka zarażenia wirusami. Zwiększa się również jakość życia mieszkańców oraz istotnie pomaga w profilaktyce chorób związanych z górnymi drogami oddechowymi oraz chorób układu immunologicznego. Nadto, projekt wnosi także wartość dodaną dla sfery publicznej, albowiem wprowadzone procedury, przeprowadzone audyty budynków prowadzą do poprawy efektywności zadań własnych gminy.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Złożony projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Kielc, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 10 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Audyt budynków przedszkoli i żłobków na terenie miasta Kielce powodowałby, że efekty realizacji projektu byłyby dostępne jedynie dla wychowanków przedszkoli i żłobków, pracowników tych placówek oraz ewentualnie dla rodziców dzieci. Znaczna grupa mieszkańców Kielc, niezwiązanych w żaden sposób z przedszkolami i żłobkami, zostałaby wykluczona z możliwości korzystania z efektów projektu. Ponadto projekt nie spełnia kryterium celowości i gospodarności, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, ponieważ z w latach ubiegłym wszystkie żłobki w ramach Programu Czyste Powietrze zostały wyposażone w jonizatory powietrza, a w najbliższym czasie zostaną wyposażone w nie wszystkie przedszkola. W związku z powyższym projekt nie może zostać oceniony pozytywnie - Negatywna weryfikacja