IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 165

Ożywiamy ulicę Staszica czyli pierwsza kielecka strefa Woonerf

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Ulica Księdza Stanisława Staszica, działka nr 541

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 149 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ulice w nowoczesnych miastach powinny być przyjaznymi dla wszystkich użytkowników miasta wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi. Często jednak słyszymy o konfliktach między kierowcami a innymi użytkownikami ulic – pieszymi czy rowerzystami. Odpowiedzią na te sytuacje są WOONERFY. Termin ten wywodzi się z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”. Pojęcie to odnosi się do projektowania przestrzeni miejskiej w taki sposób, by zminimalizować ruch kołowy bez ograniczania podstawowych funkcji ulicy. Holenderscy architekci już w latach 70. XX dowiedli, że zachowując najważniejszą funkcję: komunikacyjną, wcale nie trzeba rezygnować z estetyki i likwidować miejsc do wypoczynku. Przyjmuje się, że WOONERF jest takim sposobem gospodarowania zasobami ulicy, gdzie po nadaniu priorytetu osobom pieszym i cyklistom stwarzamy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się niewielką przestrzenią publiczną. Obiektywnie patrząc, woonerf jest jednocześnie obszarem z dopuszczonym ruchem pojazdów, deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców. W ramach projektu chcemy utworzyć pierwszy kielecki WOONERF w wyjątkowym miejscu – na ulicy Staszica, która stanowi łącznik pomiędzy deptakiem a parkiem miejskim. Obecnie, aż przykro patrzeć jak potencjał tej ulicy marnuje się, ponieważ ulica Staszica na przeważającej długości pełni tylko jedną funkcję – parkingową.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany negatywnie z niżej wymienionych powodów: 1. Brak spełnienia wymogu zgodnie z §1 ust. 2 pkt 6 tj. „w ramach KBO mogą być realizowane projekty, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego”. Przeprowadzenie konkursu studenckiego, następnie wyłonienie wykonawcy projektu, sporządzenie projektu zagospodarowania ul. Staszica łącznie ze wszystkimi uzgodnieniami, a na koniec wyłonienie wykonawcy prac budowlanych i przeprowadzenie tychże prac jest procesem, który może trwać minimum 1,5 roku. 2. Jako, że projekt jest elementem większego opracowania, dotyczącego organizacji ruchu w centrum Miasta Kielce, nie spełnia wymogu zawartego w §1 ust. 2 pkt 12 tj. „w ramach KBO mogą być realizowane projekty które nie będą zakładały wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu”. 3. Zdaniem Wydziału Urbanistyki i Architektury stopień komplikacji zagadnień poruszanych w projekcie, a więc projektowania zieleni, przestrzeni rekreacyjnych, zmiany organizacji ruchu, i przede wszystkim spełnienia warunków konserwatorskich dla tak istotnego miejsca w zabytkowej tkance centrum Kielc, sprawia, że rozpisanie konkursu dla studentów kieleckich uczelni nie gwarantuje zadowalającej klasy koncepcji zmiany zagospodarowania. Jakość rozwiązań przy zmianie zagospodarowania ulicy Staszica powinna być traktowana priorytetowo, a przedstawione we wniosku działania zdaniem Wydziału tego nie zapewniają. 4. Zdaniem jednostki opiniującej założona we wniosku kwota 149 tysięcy złotych nie jest wystarczającą na przeprowadzenie konkursu i sporządzenie projektu oraz wykonanie tak gruntownej przebudowy ulicy. Zgodnie z wnioskiem zakłada ona instalację obiektów małej architektury, interaktywnych huśtawek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci i na psie odchody, poidełek dla zwierząt, urządzeń zabawowych dla dzieci, założenia stref zieleni, trawnika, donic z drzewami i krzewami, strefy łąki kwietnej, strefy ziół, zbieraczy wody wraz z systemami nawadniającymi a także wymiany oznakowania pionowego i poziomego i montażu tablic informacyjnych.