IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 149

Stop Covid-19 / SARS-CoV-2 Jesteś ozdrowieńcem? Możesz być dawcą osocza? Sprawdź. Pomóż innym.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: miasto Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt "STOP COVID-19 / SARS-CoV-2. Jesteś ozdrowieńcem? Możesz być dawcą osocza? Sprawdź. Pomóż innym" przewiduje bezpłatne badania dla 750 mieszkańców Kielc w wieku 18 – 60 lat, na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i budowę bazy osób (ozdrowieńców), potencjalnych dawców osocza. Kto to jest ozdrowieniec ? To osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 (może ona przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19), a obecnie nie wykrywa się u niej obecności wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli RT-PCR) lub osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Kto może być dawcą osocza ? Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). 1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 2. Od wykonania ostatniego badania na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR), które było ujemne minęło 14 dni, 3. Są w wieku 18-60 lat, 4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników. Dotychczas brak jest leku, szczepionki na COVID-19 / SARS-CoV-2. 24 marca br. Agencja Żywności i Leków zezwoliła na stosowanie rekonwalescencyjnego osocza u pacjentów z poważnymi lub bezpośrednio zagrażającymi życiu stanami COVID-19. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie osób (ozdrowieńców), potencjalnych dawców osocza. Każdy dawca wytwarza ilość osocza wystarczającą, aby leczyć od jednego do trzech pacjentów. Krew osób, które chorowały na COVID-19 zawiera przeciwciała wytwarzane przez ich organizm w celu zwalczania koronawirusa i umożliwia im powrót do zdrowiu. Przeciwciała znajdują się w osoczu - składniku krwi. Osocze rekonwalescencyjne (zwane również plazmą rekonwalescencyjną) - osocze pacjentów, którzy zostali wyleczeni z choroby zakaźnej (tzw. ozdrowieńców) - jest wykorzystywane od ponad 100 lat w walce z różnymi wirusami: odry, polio, ospy wietrznej i SARS. Przeciwciała dawcy pomagają pacjentowi zwalczyć chorobę, skracając czas lub zmniejszając nasilenie choroby. Osocze może być też wykorzystane do produkcji koncentratów immunoglobulin (produktów leczniczych pochodzących z osocza). W obliczu zapowiadanego na jesień br. powrotu pandemii i mając na uwadze kolejne miesiące niezbędne jest zidentyfikowanie potencjalnych dawców wśród mieszkańców Kielc, stworzenie bazy i przekazanie jej w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Kielce do placówki leczącej zakażonych wirusem COVID-19 / SARS-CoV-2. Zakażonym może być każdy z mieszkańców.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekt zakłada bezpłatne badania dla mieszkańców na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS – CoV – 2 i budowę bazy ozdrowieńców. Testy wykrywające przeciwciała można podzielić na kilka typów ze względu na metodę wykonywania zadania, sposób prezentacji wyników czy badanie klas przeciwciał a także metodę ich wykonania. Koszt takich testów jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od metody badania. Proponowany koszt w ramach projektu to 25 zł. Jest to więc test dający wynik podany jako plus lub minus bez szczegółowego wskazania, które przeciwciała są obecne we krwi. Nadaje się jako badanie przesiewowe większej ilości osób i w przypadku uzyskania wyniku dodatniego zalecane jest wykonanie badani bardziej szczegółową metodą. W Polsce obowiązuje stan epidemii. Rząd we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz GIS opracował zasady zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19. Zadania te (w tym badanie przeciwciał) finansowane są z budżetu centralnego. Ponadto Regionalne Stacje Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa posiadają bazy danych ozdrowieńców pobierają osocze od ozdrowieńców zgodnie z przyjętymi procedurami. Kryterium celowości i gospodarności nie jest zatem spełnione. Zakres proponowanego zadania nie spełnia wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta nakłada na jst obowiązek przekazywania projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii. Tylko opinia pozytywna lub warunkowo pozytywna pozwala na wdrożenie przez jst do realizacji takiego programu. Świadczenia profilaktyczne realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej (takimi są niewątpliwie badania przeciwciał) stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, których płatnikiem jest NFZ. Z uwagi na wskazane uwarunkowania i regulacje prawne brak jest podstaw do pozytywnego zaopiniowania zadania.