IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 83

Utworzenie Stowarzyszenia Na Zdrowie

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mając na uwadze art 5 a, art 6, art 7, w tym szczególnie ust 1, pkt 17 i pkt 19 oraz, art 10 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, jak też, ustalenia wynikające z Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, z którego wprost wynika, że projekt to zadanie służące zaspakajaniu (nie zaspokojeniu, czyli należy wykluczyć jednorazowe jego działanie) zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, zgłaszam jako projekt nieinwestycyjny Utworzenie Stowarzyszenia Na Zdrowie. Jak sama nazwa Stowarzyszenia wskazuje, będzie się ono zajmować promowaniem zdrowego stylu życia oraz walką z urzędnikami, którzy zmuszają obywateli, niezgodnie z art 30, art 39, art 40, art 47, czy art 68 ust 1 i ust 4 Konstytucji w zw. z art 2, art 7, art 8 i art 37 ust 1 Konstytucji, do różnych dziwnych zachowań (np. noszenie maseczek, czy pozbawianie wolności), co na dodatek może powodować wiele chorób. Przy tym temacie wspomnę, że w/w artykuły nie przewidują ustaw a więc należy stosować je bezpośrednio, co celowo i świadomie nie jest czynione przez władze centralne, które powołując się na bezprawnie obowiązujące rozporządzenia dokonują ewidentnie przestępstw na szkodę Polaków, tym bardziej, że art 68 ust 4 Konstytucji nie przewiduje, by władza publiczna miała prawo ZAPOBIEGAĆ chorobom epidemicznym. Ona ma jedynie obowiązek ZWALCZAĆ choroby epidemiczne ale dopiero wówczas jak ktoś na nie zachoruje i wyrazi dobrowolnie zgodę na eksperymentalne leczenie. Tu musimy wiedzieć, że każde leczenie jest eksperymentem, bo nikt na 100% nie da nam gwarancji, że leczenie jednej choroby nie spowoduje innych, być może poważniejszych chorób. Po to jest potrzebne to i wiele innych podobnych organizacji społecznych, bo jedna nie wiele będzie wstanie zdziałać. Problemów w tej kwestii nie brakuje, więc taka pomoc przyda się na 100% mieszkańcom Kielc. Przy tym projekcie ważne jest również to, że członkowie Stowarzyszenia oprócz realizacji tak potrzebnego zadania, będą sami uzupełniać swoje braki w tej kwestii, co w przyszłości na 100% pozytywnie zaowocuje. Również ich samodzielne prowadzenie lub uczestniczenie w Stowarzyszeniu, być może pierwszy raz w życiu, prawdopodobnie przygotuje ich do dalszych życiowych wyzwań. Takie doświadczenie może spowodować, że podejmą decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekt nie spełnia następujących kryteriów:
1) projekt nie przynależy do zadań własnych gminy - zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy nie należy zakładanie i finansowanie działalności stowarzyszeń a współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2) nie spełnione jest kryterium celowości i gospodarności - zgodnie z przepisami prawa finansowanie utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia ze środków budżetu obywatelskiego jest niemożliwe.
3) projekt nie jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego - tworzenie stowarzyszeń zostało uregulowane m.in. w art. 12 Konstytucji RP oraz ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Założenie i przynależność do stowarzyszenia jest zagwarantowanym prawem każdego obywatela zatem utworzenie i działanie stowarzyszenia nie może być przedmiotem projektu budżetu obywatelskiego, który jest formą konsultacji społecznych.
4) nie istnieje techniczna i technologiczna możliwość realizacji projektu - z projektu wynika (podana liczba członków założycieli i opracowanie statutu), iż Wnioskodawca zakłada utworzenie stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Organem rejestrowym dla tych stowarzyszeń jest tylko i wyłącznie Krajowy Rejestr Sądowy a nie Prezydent Miasta Kielce.
5) generowane koszty realizacji i eksploatacji nie są współmierne w stosunku do wartości projektu - wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego jest bezpłatny i nie generuje żadnych kosztów. Natomiast koszt wynagrodzeń członków stowarzyszenia nie może być pokrywany ze środków budżetu Miasta Kielce. Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych" zatem członkowie stowarzyszenia nie powinni pobierać wynagrodzenia za pracę w stowarzyszeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę projekt zweryfikowano negatywnie.