IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 66

Utworzenie Stowarzyszenia Prawo To Podstawa

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mając na uwadze art 5 a, art 6, art 7, w tym szczególnie ust 1, pkt 17 i pkt 19 oraz, art 10 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, jak też, ustalenia wynikające z Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, z którego wprost wynika, że projekt to zadanie służące zaspakajaniu (nie zaspokojeniu, czyli należy wykluczyć jednorazowe jego działanie) zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, zgłaszam jako projekt nieinwestycyjny ) Utworzenie Stowarzyszenia Prawo To Podstawa. Jak sama nazwa Stowarzyszenia wskazuje, będzie się ono zajmować między innymi przekazywaniem mieszkańcom Kielc, jakie mają prawa i obowiązki, bo większość z nich nie było w tym temacie przeszkolonych, co jest wielkim niedociągnięciem władz publicznych. Stowarzyszenie ma te braki choć w niewielkim stopniu uzupełnić. Przy tym projekcie ważne jest również to, że członkowie Stowarzyszenia oprócz realizacji tak potrzebnego zadania, będą sami uzupełniać swoje braki w tej kwestii, co w przyszłości na 100% pozytywnie zaowocuje. Również ich samodzielne prowadzenie lub uczestniczenie w Stowarzyszeniu, być może pierwszy raz w życiu, prawdopodobnie przygotuje ich do dalszych życiowych wyzwań. Takie doświadczenie może spowodować, że podejmą decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekt nie spełnia następujących kryteriów:
1) projekt nie przynależy do zadań własnych gminy - zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy nie należy zakładanie i finansowanie działalności stowarzyszeń a współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2) nie spełnione jest kryterium celowości i gospodarności - zgodnie z przepisami prawa finansowanie utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia ze środków budżetu obywatelskiego jest niemożliwe.
3) projekt nie jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego - tworzenie stowarzyszeń zostało uregulowane m.in. w art. 12 Konstytucji RP oraz ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Założenie i przynależność do stowarzyszenia jest zagwarantowanym prawem każdego obywatela zatem utworzenie i działanie stowarzyszenia nie może być przedmiotem projektu budżetu obywatelskiego, który jest formą konsultacji społecznych.
4) nie istnieje techniczna i technologiczna możliwość realizacji projektu - z projektu wynika (podana liczba członków założycieli i opracowanie statutu), iż Wnioskodawca zakłada utworzenie stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Organem rejestrowym dla tych stowarzyszeń jest tylko i wyłącznie Krajowy Rejestr Sądowy a nie Prezydent Miasta Kielce.
5) generowane koszty realizacji i eksploatacji nie są współmierne w stosunku do wartości projektu - wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego jest bezpłatny i nie generuje żadnych kosztów. Natomiast koszt wynagrodzeń członków stowarzyszenia nie może być pokrywany ze środków budżetu Miasta Kielce. Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych" zatem członkowie stowarzyszenia nie powinni pobierać wynagrodzenia za pracę w stowarzyszeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę projekt zweryfikowano negatywnie.