SZACOWANIE KOSZTÓW ZADANIA

Poniżej zamieszczono kalkulator, który może być pomocny w oszacowaniu kosztów niektórych inwestycji (kliknij w obrazek):

Planując usytuowanie na działce obiektów należy również pamiętać, że zgodnie z § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 j.t. ze zm.) odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić 10 m.
Należy pamiętać, że ceny zżarte w cenniku są uśrednione, szacunkowe i mogą ostatecznie znacząco różnić się od rzeczywistego kosztu, co uzależnione jest od zastosowanych materiałów czy przeprowadzenia np. dodatkowych prac przygotowawczych.

POBIERZ CENNIK W WERSJI PDF

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE